logo ampa

L’AMPA actua com a nexe d’unió entre les famílies i el centre, però també contracta i gestiona les activitats extraescolars, els uniformes, les festes, i moltes altres coses; per a això ens és indispensable comptar amb la vostra ajuda, ja siga amb el mer fet de fa-vos socis, o formant part de la junta, ajudant a la realització de tot el que comporta la gestió d’un AMPA. Quants més siguem més coses podrem dur a terme.

Estos són els passos per a fer-se soci:

  1. Fes l’ingrés en el compte de l’AMPA. 25 € per familia/any CAJAMAR ES16 3058 7303 1527 2030 1042 (indicant com a concepte el nom i dos cognoms i curs de l’alumne-s)
  2. Omplir el formulari d’inscripció adjuntant el justificant de pagament

Dades de la Mare/Pare/Tutor / Datos de la Madre/Padre/Tutor

 

Dades del altra Mare/Pare/Tutor / Datos de la otra Madre/Padre/Tutor

 

Dades del Alumne / Datos del Alumn@ #1

 

Dades del Alumne / Datos del Alumn@ #2

 

Dades del Alumne / Datos del Alumn@ #3

 

Dades del Alumne / Datos del Alumn@ #4

 

Observacions / Observaciones

 

Adjunta aquí­ el justificant del pagament / Adjunta aquí­ el justificante del pago

 

Tractament de dades / Tratamiento de datos

  • En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AMPA CEIP TOMBATOSSALS estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita a fi de prestar-los el servici sol·licitat, realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionats es conservaran mentres es mantinga la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal. Vosté té dret a obtindre confirmació sobre si en AMPA CEIP TOMBATOSSALS estem tractant les seues dades personals per tant té dret a accedir a les seues dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessaris.
 

Enviar

Gràcies per la vostra col·laboració.